Untitled Document
 
 
 
Untitled Document Untitled Document
Visitor: 000000001
Nov 1, 2006


ThaiBME Symposium


 

              จัดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ วิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4
ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562 ดีงาม เลิศ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงกายและใจให้งานผ่านไปด้วยดี
examgroup

ประกาศแผนการจัดสอบ
              ประกาศตารางและแผนการจัดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4 ณ วิทยาลัยชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

แผนการจัดสอบและสถานที่สอบ
ตารางเวลาสอบตามรายชื่อผู้สมัครสอบ รุ่น 1-62ประกาศรายชื่อ
              ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4 (ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)   ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562

รายชื่อผู้สมัครสอบประกาศด่วน จากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
     เนื่องด้วยการเปิดรับสมัครสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้การรับรองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 30 ที่นั่งสอบ ณ วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสอบนี้ (22 ก.พ. 2562) มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 12 ที่นั่งสอบ ยังเหลือที่นั่งสอบอีก 18 ที่นั่งสอบ
     ตัวแทนสมาคมฯ ได้หารือกับทางสถานที่สอบวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตและตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงได้ข้อสรุปร่วมกันในการขยายเวลาของการเปิดรับสมัครสอบออกไปจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้มีโอกาสในการสมัครสอบเพิ่มเติม สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และจะจัดสอบระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562
     รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางอีเมล chanchai_thaijiam@yahoo.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เลขาธิการสมาคมฯ


ประกาศ ด่วนฯ จากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
รับสมัครสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้การรับรองของสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับชั้น 4
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 30 ที่นั่งสอบ
สถานที่สอบวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครสอบ พร้อมแนบเอกสาร
2. ชำระค่าสมัครสอบ โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
    ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 035-3-38246-2
3. สแกนเอกสารทั้งหมด และจัดส่งทางเมล chanchai_thaijiam@yahoo.com

หมายเหตุ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม ตามใบประกาศแนบท้าย
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน
thaiplastics

thaiplastics

bmecon2018


TME - ชมรมวิศวกรรมการแพทย์ไทย
  ThaiBME News !! (ทั้งหมด ข่าว)
 


TME - ชมรมวิศวกรรมการแพทย์ไทย
   ThaiBME Research Questions !! (ทั้งหมด research question)
 


ThaiBME  
Untitled Document
Research Problems
Research ProjectsUntitled Document

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

NSTDANECTECADTECNANOTECBME CUIEEJ